نویسنده = ���������� ������������������
بررسی سینتیک تخریب بتاکاروتن در حامل های لیپیدی نانوساختار

دوره 8، شماره 29، شهریور 1398، صفحه 2108-2115

/amnc.2019.8.29.6

عبدالرسول هجری؛ علیرضا خسروی؛ کمال الدین قرنجیگ