نویسنده = �������������� ��������
مروری بر هیدروژل ها، خواص و کاربرد آنها در پزشکی

دوره 8، شماره 29، شهریور 1398، صفحه 2116-2128

/amnc.2019.8.29.7

نرجس کوپائی؛ مهدی طاقه دلشاد؛ احمدرضا قاسمی امینه