نویسنده = ������������ ������������������ ������
پوشش‌های هوشمند پلیمری بر پایه‌‏‏ی پلی(استایرن-اسپیروپیران) پاسخگو به نور

دوره 9، شماره 33، شهریور 1399، صفحه 2400-2407

/amnc.2020.9.33.4

علی پوررجب میاندواب؛ مرتضی نصیری؛ سینا احمدی