نویسنده = �������� �������� ���������� ��������
سنتز نانوساختار متخلخل چارچوب آلی-فلزی بر پایه زیرکونیوم به منظور تخریب عوامل آلاینده شیمیایی

دوره 9، شماره 34، آذر 1399، صفحه 2452-2460

/amnc.2020.9.34.1

مسعود خزایی؛ محمد مهدی نژاد نوری؛ مهدی حسن زاده؛ محمد رضایی