نویسنده = �������� ������������ ������������
تاثیرمولفه رنگ بر خوانایی تبلیغات شهری

دوره 8، شماره 32، خرداد 1399، صفحه 2358-2368

amnc.2020.8.32.7

تقی احمدی؛ کیانوش ذاکر حقیقی؛ امیر حسین پور جوهری