کلیدواژه‌ها = پوشش
نقش پوشش کامپوزیتی NiAl-(Cr2O3, TiO2) بر مقاومت به اکسیداسیون فولاد مقاوم به حرارت HH

دوره 7، شماره 27، اسفند 1397، صفحه 1909-1915

/amnc.2019.7.27.3

الهام ستاره؛ مهدی علیزاده؛ حسین ادریس


بررسی تاثیر پوشش های معدنی بر مقاومت خوردگی آلیاژ اینوار

دوره 4، شماره 14، آذر 1394، صفحه 991-998

/amnc.2015.4.14.4

سینا سلیمی؛ داوود زارعی؛ رضا فضایلی


بررسی مورفولوژی و ترکیب شیمیایی پوشش اکسیدی آلیاژ های AL-A380 و AL-B390 پوشش دهی شده به روش اکسیداسیون آندی

دوره 3، شماره 10، آذر 1393، صفحه 679-686

AMNC.2014.3.10.4

علی توکلی؛ محمد توکلی؛ رحمت الله قدیمی چرمهینی


اثر آماده‌سازی شیمیایی سطح کربن استیل بر جدایش لایه‌ای در استیل پوشش داده شده با اپوکسی

دوره 1، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 35-40

amnc/2012 . 1 . 1 . 4

مهدی غفاری؛ مرتضی احسانی؛ حسینعلی خنکدار