کلیدواژه‌ها = پخت
بررسی و مقایسه سه روش استخراج آلفا سلولز از ضایعات پنبه ترکمن صحرا

دوره 3، شماره 12، خرداد 1394، صفحه 861-872

/2015.3.12.6

احمد هیوه چی؛ مختار آرامی؛ سید هژیر بهرامی؛ افضل کریمی


بررسی واکنش پخت پلی پورتان تک جزیی به روش‌های گرماسنجی و طیف‌سنجی FTIR

دوره 1، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 63-74

amnc/2012 . 1 . 1 . 7

زهرا رنجبر؛ شادی منتظری؛ سعید رستگار؛ علی جان نثاری