موضوعات = بایومواد
مروری بر هیدروژل ها، خواص و کاربرد آنها در پزشکی

دوره 8، شماره 29، شهریور 1398، صفحه 2116-2128

/amnc.2019.8.29.7

نرجس کوپائی؛ مهدی طاقه دلشاد؛ احمدرضا قاسمی امینه


بررسی اثر سیترات بر شکل و ریزساختار ذرات هیدروکسی آپاتیت در فرآیند هیدروترمال

دوره 7، شماره 27، اسفند 1397، صفحه 1955-1962

/amnc.2019.7.27.7

سحر هاشمی داریان؛ جعفر جوادپور؛ علیرضا خاوندی


ساخت نانوبیوسنسور گاز اتانول بر پایه کامپوزیت GO/PANI/SnO2

دوره 7، شماره 26، آذر 1397، صفحه 1833-1842

/amnc.2018.7.26.2

حمید رضا مشیدی؛ محمد ربیعی؛ نوید ربیعی


تولید داربست های نانولیفی پوسته- مغزی رسانا جهت بهبود ترمیم ضایعه نخاعی

دوره 6، شماره 23، اسفند 1396، صفحه 1681-1690

/amnc.2018.6.23.6

فاطمه زمانی؛ محمد امانی تهران؛ آرش زمینی