بررسی رفتار خوردگی دما بالای فولاد AISI 304 پوشش داده شده با کامپوزیت Ni-Co-CeO2-ZrO2

دوره 11، شماره 41، شهریور 1401، صفحه 3084-3094

10.22034/amnc.2023.376332.1229

فاطمه رحیمی آخوندزاده؛ هادی ابراهیمی فر


تحلیل عملکرد نانو‌کامپوزیت ها در المان‌های سازه‌های دریایی

دوره 11، شماره 41، شهریور 1401، صفحه 3096-3111

10.22034/amnc.2023.381434.1235

رباب انبارکی؛ سعید جامعی؛ حسین اسکندری؛ سمیه حاتمی؛ امیر زمانی


ساخت نانوالیاف کامپوزیتی SiO2 و SnO2 به منظور افزایش تخریب فتوکاتالیستی تحت نور ماورای بنفش .

دوره 11، شماره 41، شهریور 1401، صفحه 3112-3123

10.22034/amnc.2023.395645.1237

آیناز اصغرنسب؛ حبیب حمیدی نژاد؛ رقیه سلطانی ناصری