دوره و شماره: دوره 9، شماره 34، آذر 1399 

مقاله پژوهشی

سنتز نانوساختار متخلخل چارچوب آلی-فلزی بر پایه زیرکونیوم به منظور تخریب عوامل آلاینده شیمیایی

صفحه 2452-2460

مسعود خزایی؛ محمد مهدی نژاد نوری؛ مهدی حسن زاده؛ محمد رضایی