دوره و شماره: دوره 11، شماره 41، شهریور 1401 

مقاله مروری

مروری بر روش های سنتز، مشخصه یابی و کاربرد مکسن (MXene) به عنوان جاذب‌های امواج مایکروویو

صفحه 3048-3071

آرزو حاجی احمدی؛ میرسعید سیددراجی؛ سیده فاطمه حسینی


تحلیل عملکرد نانو‌کامپوزیت ها در المان‌های سازه‌های دریایی

صفحه 3096-3111

10.22034/amnc.2023.381434.1235

رباب انبارکی؛ سعید جامعی؛ حسین اسکندری؛ سمیه حاتمی؛ امیر زمانی