دوره و شماره: دوره 7، شماره 26، آذر 1397 

مقاله پژوهشی

بررسی الکتروشیمیایی تشکیل لایه SEI در فرایند فرماسیون آند گرافیت طبیعی در باتری لیتیوم- یون

صفحه 1825-1832

/amnc.2018.7.26.1

محمد زارعی جلیانی؛ شقایق بکتاشیان؛ محسن بابایی؛ عبدالمجید قاسمی؛ رحیم اقرء