دوره و شماره: دوره 7، شماره 25، شهریور 1397 

مقاله پژوهشی

اصلاح سطحی الیاف ابریشم توسط نانو لوله‌های کربنی فعال شده

صفحه 1763-1772

/amnc.2018.7.25.1

مهدی نوری؛ جواد مختاری؛ ساناز اصلاح؛ صدیقه قربانپور