دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، شهریور 1391 

مقاله پژوهشی

بررسی خواص نور تابی نانو ذرات رنگدانه Y2O3:Eu+3 سنتز شده به وسیله‌ی روش هم‌رسوبی در حضور مواد فعال سطحی مختلف

صفحه 3-14

amnc/2012 . 1. 1 . 1

مجتبی کبیر؛ مهدی قهاری؛ مهدی شفیعی آفارانی؛ امیر مسعود اعرابی؛ فرهود نجفی


سنتز و بررسی خواص ضد خوردگی رنگدانه فسفات روی لیتیم

صفحه 27-34

amnc/2012 . 1 . 1 . 3

ایمان علی بخشی؛ ابراهیم قاسمی؛ محمد مهدویان احدی


بررسی واکنش پخت پلی پورتان تک جزیی به روش‌های گرماسنجی و طیف‌سنجی FTIR

صفحه 63-74

amnc/2012 . 1 . 1 . 7

زهرا رنجبر؛ شادی منتظری؛ سعید رستگار؛ علی جان نثاری