اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر علی اصغر صباغ الوانی

پوششها و مواد پیشرفته، انرژی های تجدیدپذیر دانشیار، پژوهشکده رنگ و پلیمر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

sabbagh_alvaniaut.ac.ir

سردبیر

دکتر کمال الدین قرنجیگ

مواد رنگزا، شیمی آلی استاد، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ

gharanjigicrc.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر فتح الله مضطرزاده

بایومواد، نانوفناوری استاد، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

moztarzadehaut.ac.ir

دکتر زهرا رنجبر

مهندسی رنگ و پوشش، پدیده های سطحی استاد، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ

ranjbaricrc.ac.ir

دکتر جواد مختاری

شیمی آلی، مواد رنگزا استاد، دانشکده پلیمر و رنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

mokhtarijaut.ac.ir

دکتر نیازمحمد محمودی

محیط زیست و رنگ استاد، پژوهشگاه رنگ

mahmoodiicrc.ac.ir

دکتر سعید باستانی

پوشش های هوشمند، جوهرهای چاپ دانشیار، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ

bastaniicrc.ac.ir

دکتر نعیمه ناصری

نیمه رسانا، فیزیک حالت جامد دانشیار، دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف

naserisharif.edu

دکتر بهرام رمضان زاده

روکش های سطح، الکتروشیمی و خوردگی دانشیار، پژوهشگاه رنگ

ramezanzadeh-bhicrc.ac.ir

دبیر تخصصی

دکتر رضا سلیمی

نانوفوتوکاتالیست، انرژیهای سبز استاد پژوهشگر، پژوهشکده رنگ و پلیمر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

r-salimiaut.ac.ir

دکتر حسن سامعی

فوتوالکتروشیمی، نانوفناوری استاد پژوهشگر، پژوهشکده رنگ و پلیمر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

h-sameieaut.ac.ir

ویراستار ارشد

سیدامیرعلی مصطفوی موسوی

مهندسی پلیمر، صنایع رنگ دانشجوی دکتری، پژوهشکده رنگ و پلیمر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

amirali.mousavi71aut.ac.ir
0000-0001-7282-8278

ویراستار

ساناز آقامحمدی

مهندسی پلیمر، صنایع رنگ کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ، پژوهشکده رنگ و پلیمر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

sanaz.mohammadiaut.ac.ir