اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر علی اصغر صباغ الوانی

پوششها و مواد پیشرفته، انرژی های تجدیدپذیر دانشیار، پژوهشکده رنگ و پلیمر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

sabbagh_alvaniaut.ac.ir

سردبیر

دکتر کمال الدین قرنجیگ

مواد رنگزا، شیمی آلی استاد، پژوهشگاه رنگ

gharanjigicrc.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر فتح الله مضطرزاده

بایومواد، نانوفناوری استاد، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

moztarzadehaut.ac.ir

دکتر علی اصغر صباغ الوانی

نانو مواد، فوتوکاتالیست پژوهشکده رنگ و پلیمر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

sabbagh_alvaniaut.ac.ir

دکتر کمال الدین قرنجیگ

مواد رنگزا، شیمی آلی استاد، پژوهشگاه رنگ

gharanjigicrc.ac.ir

دکتر زهرا رنجبر

مهندسی رنگ و پوشش، پدیده های سطحی استاد، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ

ranjbaricrc.ac.ir

دکتر جواد مختاری

شیمی آلی، مواد رنگزا استاد، دانشکده پلیمر و رنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

mokhtarijaut.ac.ir

دکتر نیازمحمد محمودی

محیط زیست و رنگ استاد، پژوهشگاه رنگ

mahmoodiicrc.ac.ir

دکتر سعید باستانی

پوشش های هوشمند، جوهرهای چاپ دانشیار، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ

bastaniicrc.ac.ir

دکتر نعیمه ناصری

نیمه رسانا، فیزیک حالت جامد دانشیار، دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف

naserisharif.edu

دکتر بهرام رمضان زاده

روکش های سطح، الکتروشیمی و خوردگی دانشیار، پژوهشگاه رنگ

ramezanzadeh-bhicrc.ac.ir

دبیر تخصصی

دکتر رضا سلیمی

نانوفوتوکاتالیست، انرژیهای سبز استاد پژوهشگر، پژوهشکده رنگ و پلیمر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

r-salimiaut.ac.ir

دکتر حسن سامعی

فوتوالکتروشیمی، نانوفناوری استاد پژوهشگر، پژوهشکده رنگ و پلیمر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

h-sameieaut.ac.ir

ویراستار ارشد

سیدامیرعلی مصطفوی موسوی

مهندسی پلیمر، صنایع رنگ دانشجوی دکتری، پژوهشکده رنگ و پلیمر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

amirali.mousavi71aut.ac.ir
0000-0001-7282-8278

محمدامین صباغ الوانی

پزشکی، بایومواد دانشکده پزشکی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

sabbaghalvanisbmu.ac.ir
0000-0003-1233-4940

ویراستار

رضوانه محامی

مهندسی پلیمر، صنایع رنگ دکتری، دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ، پژوهشکده رنگ و پلیمر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

r.mohamiaut.ac.ir