بررسی سنتز و خواص کاربردی پلیمرهای سلولز استات بوتیرات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، دانشکده شیمی، دانشگاه آزاد واحد تهران شمال، تهران، ایران

2 استادیار، دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

3 دانشیار، دانشکده شیمی، دانشگاه آزاد واحد تهران شمال، تهران، ایران

4 استاد، دانشکده شیمی، دانشگاه آزاد واحد تهران شمال، تهران، ایران

/amnc.2020.9.33.3

چکیده

در این پژوهش، یک پلیمر سلولز استات بوتیرات (CAB) سنتز شد که بعنوان پرایمر در سیستم رنگ اتومبیلی، به منظور بهبود سرعت خشک شدن و قابلیت اعمال فوری لایه بعدی بکار میرود. واکنش استری شدن با استفاده از اسید استیک، اسید بوتیریک، انیدرید استیک، انیدرید بوتیریک بر روی α- سلولز انجام شد و از دی کلرو متان بعنوان حلال آزوتروپیک استفاده بعمل آمد. نتایج نشان داد که کارایی محصول نهایی در عملکرد پرایمرها با انتخاب صحیح حلال و نوع کاتالیزور به زمان و دمای واکنش وابستگی داشت. بهترین نمونه ساخته شده در دمای 111، زمان min180 و با کاتالیزورهای (فسفریک اسید، سولفوریک اسید، ایزوپروپانل) بدست آمد. نتایج حاکی از ایجاد خواص فیزیکی (براقیت، روشنایی، چسبندگی) و خواص مکانیکی (مقاومت در برابر ضربه و خمش) فیلم رنگ بوده است. تغییرات فرکانس جذبی UV-VIS و طیف سنجیFT-IR وجود گروه کربونیل را در مقایسه با نمونه شاهد تائید کردند. ,,,, ,, .. ,

کلیدواژه‌ها


[1] J. R. Daniel, Encyclopedia of polymer science and engineering, John Wiley and Sons, New York. 2004, 391-564.
[2] M. J. Zohuriaan Mehr, A. Pourjavadi, M. Sadeghi, Modified CMC (part 1) optimized synthesis of carboxymethyl cellulose polyacrylonitrile, J. Polym. Sci. Technol, Tehran, Iran, 14(2005), 131-138.
[3] J. P. Hangen, Modern plastics encyclopedia, Academic, USA. 1998, 215-219.
[4] I. Sarri, M. J. Zohuriaan–Mehr, A. Pourjavadi, Polymer science and technology, in Proceedings of the 6th congress of polymer and petrochemical institute. Tehran, Iran May (2003), 12 -15.
[5] A. J. Dessler, D. E Overs, W. H. Appley, Industrial polymers handbook, John Wiley, New York. 2001, 109-112.
[6] L. A. Utracki, Polymer blend handbook, Kluwer Academic, Netherland. 2003, 423-431.
[7] S. K. Basu, B. J. Helmer, Cellulose ester in highly-filled elastomeric systems, US Pat.9708475, 2017.
[8] P. Singh, G. W. Cleary, S. Mudumba, M. M. Feldstein, D. F. Bayramov, Hydrogel compositions for tooth whitening, US Pat.9687428, 2017.
[9] R. L. Hill, J. E. King, J. J. Demark, A. Arnoldy, M. P. Tolley, D. E. Williams, J. E. Eger, Composite material including a thermoplastic polymer, a pest food material and a pesticide, US Pat.9775341, 2017.
[10] N. A. Grigorenko, M. Richert, Coating compositions for security elements and holograms, US Pat.9765227, 2017.
[11] T. Sargeant, J. Stopek, M. Bettuchi, A. Desai, A. Agawn, S. Banerjee, Wound closure device, US Pat.9833225, 2017.
[12] E. Wiks, Industrial polymers handbook products, processes, application, John Wiley, New York. 2006, 1532-1545.
[13] C. M. Kuo, M. Leonard, Process for esterification of cellulose using as the catalyst the combination of sulfuric acid, phosphoric acid and a hindered aliphatic alcohol, US Pat.4480090, 1984.
[14] T. Heinze, T. F. Libert, K. S. Pfeiffer, M. A. Hussain, Unconventional cellulose esters, Springer, 2003, 283-296.