بررسی سنتز و خواص کاربردی پلیمرهای سلولز استات بوتیرات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، دانشکده شیمی، دانشگاه آزاد واحد تهران شمال، تهران، ایران

2 استادیار، دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

3 دانشیار، دانشکده شیمی، دانشگاه آزاد واحد تهران شمال، تهران، ایران

4 استاد، دانشکده شیمی، دانشگاه آزاد واحد تهران شمال، تهران، ایران

چکیده

در این پژوهش، یک پلیمر سلولز استات بوتیرات (CAB) سنتز شد که بعنوان پرایمر در سیستم رنگ اتومبیلی، به منظور بهبود سرعت خشک شدن و قابلیت اعمال فوری لایه بعدی بکار میرود. واکنش استری شدن با استفاده از اسید استیک، اسید بوتیریک، انیدرید استیک، انیدرید بوتیریک بر روی α- سلولز انجام شد و از دی کلرو متان بعنوان حلال آزوتروپیک استفاده بعمل آمد. نتایج نشان داد که کارایی محصول نهایی در عملکرد پرایمرها با انتخاب صحیح حلال و نوع کاتالیزور به زمان و دمای واکنش وابستگی داشت. بهترین نمونه ساخته شده در دمای 111، زمان min180 و با کاتالیزورهای (فسفریک اسید، سولفوریک اسید، ایزوپروپانل) بدست آمد. نتایج حاکی از ایجاد خواص فیزیکی (براقیت، روشنایی، چسبندگی) و خواص مکانیکی (مقاومت در برابر ضربه و خمش) فیلم رنگ بوده است. تغییرات فرکانس جذبی UV-VIS و طیف سنجیFT-IR وجود گروه کربونیل را در مقایسه با نمونه شاهد تائید کردند. ,,,, ,, .. ,

کلیدواژه‌ها


[1] J. R. Daniel, Encyclopedia of polymer science and engineering, John Wiley and Sons, New York. 2004, 391-564.
[2] M. J. Zohuriaan Mehr, A. Pourjavadi, M. Sadeghi, Modified CMC (part 1) optimized synthesis of carboxymethyl cellulose polyacrylonitrile, J. Polym. Sci. Technol, Tehran, Iran, 14(2005), 131-138.
[3] J. P. Hangen, Modern plastics encyclopedia, Academic, USA. 1998, 215-219.
[4] I. Sarri, M. J. Zohuriaan–Mehr, A. Pourjavadi, Polymer science and technology, in Proceedings of the 6th congress of polymer and petrochemical institute. Tehran, Iran May (2003), 12 -15.
[5] A. J. Dessler, D. E Overs, W. H. Appley, Industrial polymers handbook, John Wiley, New York. 2001, 109-112.
[6] L. A. Utracki, Polymer blend handbook, Kluwer Academic, Netherland. 2003, 423-431.
[7] S. K. Basu, B. J. Helmer, Cellulose ester in highly-filled elastomeric systems, US Pat.9708475, 2017.
[8] P. Singh, G. W. Cleary, S. Mudumba, M. M. Feldstein, D. F. Bayramov, Hydrogel compositions for tooth whitening, US Pat.9687428, 2017.
[9] R. L. Hill, J. E. King, J. J. Demark, A. Arnoldy, M. P. Tolley, D. E. Williams, J. E. Eger, Composite material including a thermoplastic polymer, a pest food material and a pesticide, US Pat.9775341, 2017.
[10] N. A. Grigorenko, M. Richert, Coating compositions for security elements and holograms, US Pat.9765227, 2017.
[11] T. Sargeant, J. Stopek, M. Bettuchi, A. Desai, A. Agawn, S. Banerjee, Wound closure device, US Pat.9833225, 2017.
[12] E. Wiks, Industrial polymers handbook products, processes, application, John Wiley, New York. 2006, 1532-1545.
[13] C. M. Kuo, M. Leonard, Process for esterification of cellulose using as the catalyst the combination of sulfuric acid, phosphoric acid and a hindered aliphatic alcohol, US Pat.4480090, 1984.
[14] T. Heinze, T. F. Libert, K. S. Pfeiffer, M. A. Hussain, Unconventional cellulose esters, Springer, 2003, 283-296.