اصول اخلاقی انتشار مقاله

انجمن علمی رنگ ایران به عنوان ناشر نشریه علمی پژوهشی "مواد پیشرفته و پوشش های نوین" متعهد به تهیه و انتشار مقالات پذیرش شده می باشد. لیکن نویسنده مسئول به نیابت از کلیه نویسندگان مقاله، با ارسال مقاله خود جهت داوری تایید می نماید که ضمن آگاهی از کلیه موارد ذیل، اصول اخلاقی این نشریه را می پذیرد؛


لذا با ارسال مقالات برای نشریه علمی پژوهشی مواد پیشرفته و پوشش های نوین، کلیه نویسندگان آن متعهد خواهند شد که:


1)    مقاله ارسالی حاصل کار تحقیقاتی همان نویسندگان بوده و کل یا بخشی از آن قبلا در نشریه دیگری چاپ نشده و در حال بررسی و داوری توسط نشریه دیگر نیست.


2)    مقاله دارای عبارت و یا اظهارات غیرقانونی نیست.


3)    حقوق دیگران و سایر محققان در این مقاله نقض نشده است.


4)    مقاله دارای هیچ نوع سرقت ادبی نبوده و تمام موارد اخلاقی در تهیه مقاله رعایت شده است.


5)    ناشر برای انتشار مقاله مجاز به اعمال تغییرات مورد نیاز در مقاله بوده، هرچند در صورت ایجاد تغییرات اساسی نظر نویسنده)گان) لحاظ می گردد.