راهنمای نویسندگان

۱) از نویسندگان ارجمند درخواست می شود تا پیش از ارسال مقالات خود، آن را مطابق با راهنمای نویسندگان آماده نمایند. بدیهی است مقالاتی که بر این اساس آماده نشده باشند، به مرحله داوری نخواهند رفت.

 

۲) همچنین پس از پذیرش مقاله و پیش از انتشار آن ضروری است تا نویسنده مسئول هر مقاله، تصویر فرم واگذاری حق انتشار را پس از تکمیل برای نشریه ارسال نماید.

 

۳) همچنین خواهشمند است پس از پذیرش مقاله، فرم تعارض منافع  را نیز تکمیل و به ایمیل نشریه ارسال نمایید.