سنتز و بررسی رفتار هدایت الکتریکی کامپوزیت نشاسته شبکه‌ای شده حاوی افزودنی نانوکلی مونت‌موریلونیت و گرافیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، بخش شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، اراک، ایران

2 دانشیار، بخش شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، اراک، ایران

3 استاد، بخش شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرضا، شهرضا، ایران

چکیده

در این مقاله نانوکامپوزیت نشاسته حاوی افزودنی نانوکلی مونت‌موریلونیت و گرافیت سنتز شده و با روش‌های مختلف مورد شناسایی قرار گرفته است. برای بهبود خواص نانوکامپوزیتف نشاسته با منومر متیل‌متاکریلات عامل‌دار شده و سپس با انجام واکنش پلیمریزاسون بر روی نشاسته، پلیمر پلی(متیل متاکریلات) بر روی نشاسته قرار گرفته است. عامل شبکه‌ساز متیلن بیس‌آکریل‌آمید برای ایجاد پیوندهای عرضی در پلیمر و شبکه‌ای کردن آن مورد استفاده قرار گرفته است. کامپوزیت تهیه شده در این تحقیق با روش‌های مختلف شامل پرتونگاری رزونانس مغناطیس هسته، پرتونگاری زیرقرمز، تصویربرداری میکرویکوپ الکترونی روبشی و آنالیز وزن‌سنجی حرارتی مورد شناسایی قرار گرفت. از گرافیت به عنوان افزودنی رسانا در کامپوزیت استفاده شده و رسانایی الکتریکی کامپوزیت با روش طیف‌سنجی امپدانس الکتروشیمیایی مورد ارزیابی قرار گرفته است. مقادیر مختلف گرافیت شامل 0، 5، 10 و 15 درصد وزنی گرافیت به عنوان افزودنی در کامپوزیت استفاده شده و بررسی رسانایی الکتریکی نشان داد که کامپوزیت حاوی 10 درصد وزنی گرافیت بیشترین رسانایی را نشان داده است. نایج به دست آمده نشان داد که کامپوزیت نشاسته شبکه‌ای حاوی افزودنی نانوکلی مونت موریلونیت و گرافیت دارای رسانایی الکتریکی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها