سنتز نانوکامپوزیت هیدروژلی بر پایه کوپلیمر پیوندی کیتوسان / ایتاکونیک اسید و نانو ذرات فلزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران

2 استادیار، گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران

چکیده

در این پژوهش هیدروژل بر پایه کوپلیمر پیوندی ایتاکونیک اسید بر روی کیتوسان سنتز شد. برای این منظور واکنش در محیط گاز ازت انجام شد و آمونیوم پرسولفات به‌عنوان آغازگر و N و N - متیلن بیس آکریل آمید به‌عنوان عامل اتصال عرضی مورداستفاده قرار گرفتند. در ادامه به‌منظور بهبود میزان جذب آب اثر نانو ذرات نقره، تیتانیوم اکسید سیلیسیوم اکسید موردمطالعه قرار گرفت. از آنالیزهای طیف‌سنجی مادون‌قرمز تبدیل فوریه (FTIR) جهت تأیید ساختار و میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی (FESEM) به‌منظور بررسی مورفولوژی ترکیبات استفاده شد. حضور نانو ذرات در نانوکامپوزیت های سنتز شده توسط آزمون EDAX تأیید شد. نتایج بررسی میزان جذب آب نشان داد که هیدروژل سنتز شده با 4/0 گرم MBA بالاترین میزان جذب آب را دارد (19.7 گرم بر گرم) و استفاده از نانو ذرات در ساختار هیدروژل باعث افزایش میزان جذب آب می‌شود و بیشترین میزان اثر را نانوذره سیلیسیوم دارد به‌طوری‌که میزان جذب آب نانوکامپوزیت های حاوی سیلیسیوم، تیتانیوم و نقره به ترتیب برابر 29.18، 26.92 و 23.47 گرم برگرم به دست آمد.

کلیدواژه‌ها