سنتز و مشخصه یابی نانوذرات هسته-پوسته طلا-سیلیس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار، گروه نانوفناوری رنگ، پژوهشگاه رنگ

چکیده

در این طرح تهیه نانو ذرات هسته-پوسته طلا-سیلیکا از طریق پوشش دهی ذرات طلای پوشیده شده با سیترات با استفاده از روش استابر انجام شده و محصولات توسط XRD و uv-visible و TEM بررسی شدند. در این روش ابتدا نانوذرات طلا سنتز شده و سپس پوسته سیلیکا بدور آنها حاصل شد. نتایج نشان دادند که نانوذرات طلا با موفقیت سنتز شده و بررسی اندازه ذرات با میکروسکوپ الکترونی نشان دهنده اندازه ذراتی در حدود 20 نانومتر می باشد. لایه نشانی ذرات طلا با سیلیکا با موفقیت انجام شده و نتایج نشانه دهنده ضخامت حدود 35 نانومتر از سیلیکا بدور ذرات طلا می باشد. نتایج طیف سنجی نور مرئی و فرابنفش نانوذرات طلا و ساختار هسته-پوسته پیک شاخص در 520 نانومتر را نشان می دهد که شدت آن در مورد ساختار هسته-پوسته بیشتر می باشد که دلیل آن تاثیر ضریب شکست سیلیکا و اثر تقویت کننده پراکنش نور بر شدت پیک می باشد.

کلیدواژه‌ها