ساخت و مشخصه یابی ایروژل رزورسینول فرمالدهید اصلاح شده به عنوان یک جاذب جهت حذف آنتی بیوتیک اکسی تتراسایکلین از محلول های آبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد، پژوهشکده رنگ و پلیمر، دانشگاه صنعتی امیر کبیر، تهران، ایران

چکیده

در سال‌های اخیر نگرانی از حضور ترکیبات دارویی به عنوان بخشی از آلاینده‌های نوظهور در حال افزایش است. در این مطالعه، سعی بر آن شد تا با ساخت ایروژل‌هایی با مساحت سطح ویژه‌ی بالا از آن‌ها جهت حذف آنتی بیوتیک اکسی تتراسایکلین استفاده گردد. به همین منطور، ایروژل آلی رزورسینول فرمالدهید با استفاده از روش سل-ژل تحت شرایط محیطی سنتز شد. در ادامه‌ی فرآیند ایروژل های اصلاح شده با استفاده از دو ماده‌ی 1٪ وزنی اکسید گرافن آمین‌دار شده و1٪ متا فنیلن دی آمین اصلاح گردید و نهایتا عملکرد هر سه نمونه به عنوان جاذب تحت پارامترهای مختلف از قبیل pH محلول(12-2)، غلظت اولیه آنتی بیوتیک (100-40 میلی گرم بر گرم)، مقدار جاذب (10-4 میلی گرم) و زمان تماس متفاوت جاذب با آنتی بیوتیک (24-3 ساعت) مورد ارزیابی قرار گرفت. جهت مشخصه‌یابی نمونه‌های ساخته شده از آزمون‌های FTIR،RAMAN ، XRD، FESEM، BET، CHN، EDSاستفاده شد و سپس بازدهی عملکرد حذف آنتی بیوتیک اکسی تتراسایکلین نمونه های ساخته شده با استفاده از آزمون اسپکتروسکپی UV-Vis ارزیابی گردید. نتایج آزمون BET نشان داد که بیشترین مساحت سطح ویژه مربوط به نمونه‌های ایروژل رزورسینول فرمالدهید-1 درصد وزنی اکسید گرافن آمیندار شده (RF-GOA1) با میزان m2/g 266 است همچنین با توجه به نتایج مشخص شد که میزان ظرفیت جذب در نمونه‌های RF، RF-GOA وRF-PmPDA1 به ترتیب برابر با 6/386، 6/257و 8/277 میلی گرم بر گرم بوده و میزان حذف آنتی بیوتیک اکسی تتراسایکلین برای نمونه‌های ذکر شده به ترتیب برابر با 5/51، 3/77 و 1/70 ٪ می باشد.

کلیدواژه‌ها