بررسی خواص فیزیکی و راحتی کالای پنبه‌ای و پلی استری پوشش داده شده با ذرات معدنی مسکوویت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار، دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

10.22034/amnc.2023.369160.1227

چکیده

در این پژوهش خواص فیزیکی و راحتی پارچه‌های پنبه‌ای و پلی‌استری تکمیل شده با استفاده از ذرات معدنی مسکوویت مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. برای این منظور ابتدا میکروذرات مسکوویت در محلول کیتوسان پخش شد و در ادامه روی پارچه تاری پودی پنبه‌ای و پارچه حلقوی پلی‌استری پوشش داده شد. تأثیر حضور و درصد ذرات مسکوویت روی خواص ریخت شناسی و شیمیایی پارچه‌های عمل شده مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. برای این منظور از میکروسکوپ الکترونی روبشی و طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه استفاده شد. مطالعه ریخت شناسی پارچه‌های عمل شده نشان‌دهنده قرارگیری ذرات مسکویت در فضای بین الیاف و همچنین روی سطح الیاف پارچه‌های مورد بررسی می‌باشد. به منظور بررسی خواص سطحی و عملکرد راحتی منسوج، از آزمون‌های زاویه تماس و لغزش آب و نفوذپذیری هوا استفاده شد. همچنین بررسی زیردست و راحتی منسوج نیز با استفاده از آزمون‌های طول خمش و زاویه بازگشت‌پذیری از چروک انجام شد. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که افزودن ذرات مسکوویت بر پارچه پلی‌استری سبب افزایش خاصیت آبدوستی شده و تأثیر چندانی بر میزان نفوذپذیری هوا، زیر دست و چروک‌پذیری آن نداشته است. این درحالیست که در پارچه پنبه‌ای عمل شده، زاویه لغزش آب به میزان 66 درصد کاهش یافته و سطح پارچه آبگریز شده است (زاویه تماس º104). همچنین از نفوذپذیری هوا به میزان 30 درصد کاسته شده و عملکرد راحتی منسوج نیز تحت تأثیر قرار گرفته است. تحلیل‌های آماری داده‌های بدست آمده از آزمون‌های فوق بیانگر معنی‌دار بودن داده‌ها در سطح اطمینان 95 درصد بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات