ساخت نانوالیاف کامپوزیتی SiO2 و SnO2 به منظور افزایش تخریب فتوکاتالیستی تحت نور ماورای بنفش .

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه فیزیک حالت جامد، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 استادیار، گروه فیزیک حالت جامد، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

3 دانشجوی دکترا، گروه فیزیک حالت جامد، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

10.22034/amnc.2023.395645.1237

چکیده

: در تحقیق حاضر، نانوالیاف‌ کامپوزیتی هسته-پوسته SiO2/SnO2، SnO2/SiO2 و نانوالیاف SnO2 سنتز شده به روش الکتروریسی، در یک کوره ‌الکتریکی با دمای 500 درجه‌سانتی‌گراد به مدت 2 ساعت کلسینه شد و توانایی تخریب فتوکاتالیستی آن‌ها بر روی رنگ‌های کریستال بنفش، متیلن آبی و متیل نارنجی تحت تابش نور ماورای بنفش مورد مطالعه قرار گرفت. مشخصات ساختاری نانوالیاف هسته-پوسته SnO2/SiO2، SiO2/SnO2 و نانوالیاف SnO2 با استفاده از میکروسکوپ الکترون روبشی گسیل میدان (FESEM)، میکروسکوپ الکترون عبوری (TEM)، طیف‌سنجی پراش پرتو ایکس(XRD)، طیف‌سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (FT-IR)، طیف‌سنجی پراش انرژی ایکس(EDX) و آنالیز Xmap بررسی شد. تصاویر TEM به‌خوبی ساختار ترکیبی هسته-پوسته نانوالیاف SiO2/SnO2 و SnO2/SiO2 با قطر متوسط 550 نانومتر را نشان می‌دهد. آنالیز XRD ساختار آمورف نانوالیاف قبل از عملیات حرارتی و تشکیل فاز غالب بلوری بعد از عملیات حرارتی را نشان ‌می‌دهد. پراکندگی یکنواخت عناصر با آنالیز Xmap مشاهده ‌شد. مقایسه تجزیه فتوکاتالیستی سه نوع رنگزا متیلن آبی، متیل نارنجی و کریستال بنفش در حضور نانوالیاف تک لایه SnO2، نانوالیاف هسته-پوسته SnO2/SiO2 و SiO2/SnO2نشان می‌دهد که نانوالیاف هسته-پوسته SiO2/SnO2 با درصد تجزیه 58/40 در متیلن آبی، 44/44 در متیل نارنجی و 31/12 در کریستال بنفش بیشترین اثر را در تخریب رنگ‌ها داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات