تولید الیاف پلی‌استر با خواص حرارتی بالا با استفاده از نانو ذره مسکوویت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 استادیار، دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

3 استادیار، گروه طراحی پارچه و لباس، موسسه آموزش عالی امام جواد (ع)، دانشکده هنر، یزد، ایران

10.22034/amnc.2023.379031.1233

چکیده

امروزه کوشش‌هایی مبنی بر بهبود بخشیدن به خواص مثبت و همچنین کاهش خواص منفی الیاف مختلف صورت گرفته است. در این میان الیاف پلی‌استر در برابر تمام برتری‌ها و خواص مطلوبی که دارند، مقاومت حرارتی پایین آن‌ها‌ باعث محدودیت کاربردشان در صنایع مختلف شده است. چراکه مقاومت حرارتی یکی از مباحث بسیار مهم در علوم مهندسی است. در اغلب موارد لازم است این الیاف با روش‌هایی اصلاح گردند که موضوعی بسیار گسترده است و اصلاحات فیزیکی و شیمیایی پلیمر و الیاف را شامل می‌شود. از اینرو در این پژوهش سعی گردیده است، بهبود مقاومت حرارتی این الیاف مورد ارزیابی قرار گیرد. برای این منظور با فیلرزدن نانو ذره ماده معدنی مسکوویت در عملیات ذوب‌ریسی به چیپس پلی‌استر، بهبود خواص حرارتی الیاف مورد بررسی قرار گرفت. برای کاهش اندازه ذرات مسکوویت از اشعه ماوراء بنفش بهره گرفته شد و اثر این متغیرها شامل میزان ماده معدنی و مدت زمان اعمال اشعه ماوراء بنفش بر خواص حرارتی این الیاف ارزیابی گردید. با استفاده از روش طراحی آزمایشات و تصاویر میکروسکوپ الکترونیکی و طیف سنج مادون قرمز به آنالیز نتایج پرداخته شد. نتایج نشان داد ذرات مسکوویت با ذرات پلی‌استر در حد کامل مخلوط‌شده و نانو ذرات مسکوویت در این پلیمر فیلر شده است و الیاف تولیدی از یکنواختی بالایی برخوردارند. همچنین نتایج حاصل از آزمون شعله بیانگر آن بود که حضور نانو ذرات مسکوویت در گرانول پلی‌استر تاثیر معنی‌داری بر بهبود مقاومت حرارتی الیاف حاصله دارد. نتایج آزمون کشش نیز نشان داد کاهش معنی‌داری درخواص مکانیکی الیاف اصلاح شده ایجاد نشده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات