اثر پلی تری متیلن ترفتالات بر خصوصیات رنگرزی الیاف آمیخته پلی اتیلن ترفتالات/پلی تری متیلن ترفتالات: روش رویه پاسخ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه پژوهشی مواد رنگزای آلی، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش، تهران

2 دانشکده فرش، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز

/amnc.2015.4.15.2

چکیده

در این مقاله، خصوصیات رنگرزی و ثباتی الیاف مخلوط پلی اتیلن ترفتالات / پلی تری متیلن ترفتالات تولید شده به روش ذوب ریسی با ماده رنگرزی دیسپرس تجاری قرمز 73 گزارش شده است. عوامل مؤثر بر فرآیند رنگرزی مثل درصد جزئی پلی تری متیلن ترفتالات، زمان رنگرزی، دمای رنگرزی و غلظت ماده رنگرزی با استفاده از روش طراحی آزمایش رویه پاسخ بهینه شدند. نتایج حاصل از رنگرزی نمونه ها در دمای جوش بخوبی نشان داد که با افزایش درصد جزئی پلی تری متیلن ترفتالات، قابلیت و سرعت رنگرزی پلی اتیلن ترفتالات به مقدار قابل ملاحظه ای افزایش می یابد. نتایج آماری حاصل از این مقاله نشان داد که با تهیه الیاف مخلوط پلی اتیلن ترفتالات/پلی تری متیلن ترفتالات می توان قابلیت رنگرزی و سرعت رنگرزی الیاف پلی اتیلن ترفتالات را در دمای جوش به مقدار قابل قبولی افزایش داد. همچنین، نتایج نشان داد که افزودن درصد جزئی پلی تری متیلن ترفتالات، تأثیر منفی بر خصوصیات ثبات رنگی الیاف رنگرزی شده ندارد.

کلیدواژه‌ها