شناسایی پوشش های نانو کامپوزیت اکسید روتنیم و نیکل تهیه شده به روش سل-ژل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

تهران، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

/amnc.2015.4.15.1

چکیده

مطالعات ریخت شناسی پوشش های نانوکامپوزیت اکسیدروتنیم/ نیکل توسط میکروسکوپ روبش الکترونی که به روش سل- ژل تهیه شده بود نشان داد که این پوشش دارای سطحی شبیه به گل ترک خورده با متوسط اندازة ذرات RuOبرابر با 100 نانومتر م یباشند. ساختار تتراگونال ذراتRuO2 موجود در پوشش توسط طیف سنجیXRDتأیید گردید. افزایش الکل به محلول سل موجب افزایش تعداد تر کها در واحد سطح شده و لذا افزایش نقاط فعال و/یا سطح مؤثر بیشتر نسبت به نمونه بدون الکل گردید.

کلیدواژه‌ها