پلی هگزا متیلن بیگوانید و نانو نقره بعنوان موادی نوین برای تولید الیاف بازیافتی ضدباکتری از ضایعات ابریشم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی نساجی دانشکده فنی، دانشگاه گیلان، رشت

/amnc.2015.4.15.3

چکیده

الیاف ابریشمی بازیافتی ب ه روش ریسندگی خشک/تر با حلال N-متیل مورفولین N-اکسید و انعقادگر متانول از فیبروئین حاصل از ضایعات ابریشم تهیه گردید. به منظور ضد باکتری نمودن الیاف حاصله به روش آغشت هسازی، غلظ تهای مختلف پلی هگزا متیلن بیگوانید (v/v)0/75،0/5،%1))و نانو ذرات نقره (ppm)135،95،55،15،5))تهیه و بصورت مجزا و مخلوط بکار گرفته شدند.خاصیت ضد باکتری الیاف بازیافتی حاصله در برابر باکتری گرم مثبت، استافیلوکوکوس اورئوس، مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که غلظت های بالای نانو ذرات نقره در تولید الیاف ضد میکروبی، اثربازدارندگی بیشتری دارد ولی در مقابل موجب تغییر رنگ کالا م یشود. در مورد پلی هگزا متیلن بیگوانید نیز با افزایش غلظ ت، خاصیت بازدارندگی الیاف بهبود یافته است. نتایج بدست آمده از ترکیب این دوماده ضد میکروبی نشان داد که با مقادیر کمتری از این مخلوط می توان به حداکثر خاصیت بازدارندگیدست یافت بطوریکه ماکزیمم خاصیت بازدارندگی در این شرایط در غلظت55ppmاز نانو ذرات نقره و 0/75%(v/v)از پلی هگزا متیلن بیگوانید همراه با کمترین میزان تغییر رنگ در الیاف بدست آمد.

کلیدواژه‌ها