بررسی تأثیر واکنش فتوکاتالیستی حذف بنزن بر مقاومت کششی پوشرنگ آکریلیک آب پایه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه رنگ و محیط زیست، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ، تهران

2 گروه نانو فناوری رنگ، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ، تهران

/amnc.2015.4.15.4

چکیده

آلودگی هواا ز مباحثی است که، طی چند دهه اخیر، توجه زیادی به خود جلب کرده است. روش های گوناگونی
برای حذف آلاینده هاا ز هوا وجود دارد که بسته به نوع آلاینده و محیطی که آلاینده بایدا ز آن حدف شود و دیگر
شرایط،ا ز یکدیگر متفاوت هستند.ا کسایش فتوکاتالیستی یکیا ز روش های نوین حذف آلاینده های هواست.
در این روش، یک فتوکاتالیست نیمه رسانا توسط تابش فعال شده و با انجام واکنش اکسایش و احیای متوالی ،
آلاینده های آلی راا کسید و به مواد کم خطر نظیر بخارآ ب و دی ا کسید کربن تجزیه می کند. نانوکاتالیست می
تواند بر روی بسترهای متفاوتیا عمال شود. درا ین پژوهش، نانو دی ا کسید تیتانیوم بر روی فیلم پوشرنگ آکریلیکآ ب پایه،
که یکیا ز پوشش های متداول برای محیط های درونی است، اعمال و تأثیر منبع نوری مرئی و فرا بنفش بر حذف آلاینده
بنزنب ررسی گردید. آزمایش ها در محفظه شیشه ای به حجم 43 لیتر ا نجام شد. عوامل مؤثربر روند واکنش، که درا ین تحقیق
مورد بررسی قرار گرفتند، عبارتند از اثر منبع نوری مرئی، که با دو شدت 16000 لوکس و 17500 لوکس بررسی شد.دیگرمنبع نوری موردا ستفاده، منبع فرابنفش بود و در نهایت نیز منابع نوری با یکدیگر مقایسه شدند. آزمون کروماتوگرافی گازی واسپکتروسکوپی جرمی ب رای تعیین میزان حذف آلاینده بنزن از هوا انجام شد.بر روی فیلم آزاد حاوی فتوکاتالیست، دو آزمونکشش و آنالیزانعکاسی جهت بررسی تغییرات استحکام و ساختار فیلم انجام شد. در نتایج بدست آمده از آزمون کشش که با انتگرال گیری از سطح زیرنمودارها محاسبه شد، فیلمی که در معرض تابش فرابنفش بوده سطحی 9/74،فیلم های در معرضنور مرئی با شدت تابشی 17500 لوکس و 16000 لوکس به ترتیب سطحی برابر39/17و29/14داشتند.فیلمی کهدر معرض هیچ کداما ز منابع نوری قرار نگرفته بود،سطحی برابر27/44داشت. نتایج آزمون آنالیزا نعکاسی نیز تبدیل32%از مونومرهای واکنش نکرده به پلیمر را نشان می دهند که پسا ز تابش رخ دادها ست.
 

کلیدواژه‌ها