مقایسه اثر گروه آمیخته شونده نقره بر نانو فتوکاتالیست های پایهTiO2و ZnO در حذف مواد رنگزا از محلول های آبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه رنگ و محیط زیست، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش، تهران

چکیده

در این تحقیق کارایی دو کاتالیست ZnO-Ag و TiO2-Ag در حذف مواد رنگزای آزو از محلو لهای آبی مورد مطالعه و مقایسه قرار گرفته است. در این راستا ابتدا، کاتالیست های
مورد استفاده سنتز و به رو شهای دستگاهی مختلف از قبیل آنالیزهای مختلف پراش پرتوایکس ، میکروسکوپ الکترونی روبشی و طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز شناسایی شدند. سپس پارامترهای کلیدی موثر در حذف مواد رنگزا از قبیل PH,مقدار کاتالیست و غلظت رنگزا در یک راکتور فتوکاتالیستی مطالعه و نتایج آنها با یکدیگر مقایسه شد. بدین ترتیب شرایط بهینه حذف مواد رنگزا از محلول های مورد بررسی تع یین شد. شرایط بهینه برای عملکرد بهتر هر دو فتوکاتالیست عبارت بود ازPHبرابر 7 و غلظت ماده رنگزای0.20ppmدر شرایط بهینه میزان کاتالیست مصرفی برای حذف مواد رنگزا از محلو لهای آبی برای TiO2-Ag برابر 0/02 گرم بر لیتر و برای نانوفتوکاتالیست ZnO-Ag برابر 0/1 گرم بر لیتر بود.

کلیدواژه‌ها