سازوکار تشکیل، ریخت شناسی و خواص مکانیکی لاتکسهای هیبریدی و خالصPMMAتولیدشده به روش های بسپارش امولسیونی پیکرینگ و بدون ماده فعال سطحی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه رزین و افزودنی ها، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش، تهران

/amnc.2015.4.15.7

چکیده

در این پژوهش، سازوکار تشکیل ذرات و پایدارسازی آن ها در روش های بسپارش امولسیونی پیکرینگ با رسوب دهی همزمان فاز معدنی و بسپارش امولسیونی بدون حضور ماده فعال
سطحی مورد مقایسه قرار گرفت و مشاهده شد که اثر میزان شروع کننده بر میانگین اندازه ذرات حاصل از دو روش متفاوت است. بعلاوه محصولات این روش ها به ویژه ذرات هیبرید
از منظر شکل شناسی و نحوه قرارگیری فازهای آلی و معدنی به روش های م کیروسکوپی الکترونی روبشی ، م کیروسکوپی الکترونی عبوری و طیف سنجی تفرق انرژی محلی مورد بررسی قرار گرفتند.در این راستا مشاهده شد که تصاویر طیف سنجی تفرق انرژی محلی بخوبی ریخت شناسی هسته/پوسته آلی/معدنی را نشان می دهد. همچنین خواص دینامیکی مکانیکی ذرات هسته/پوسته با ذرات بسپاری خالص از طریق روش نوین آنالیز دینامیکی/مکانیکی پودری مقایسه گردید و نشان داده شد که زنجیرهای بسپاری محصور در پوسته معدن یدمای انتقال شیشه ای بالاتر و ارتفاع نوار tan δ کمتری دارند.

کلیدواژه‌ها