بهبود مقاومت به خوردگی آلومینیوم از طریق اعمال پوشش نانوکامپوزیتی آلومینا/زیرکونیا به روش سل/ ژل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه پژوهشی رنگدانه های معدنی و لعاب، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ، تهران

2 آموزشکده فنی و حرفه ای سما، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج

3 دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران

/amnc.2016.4.16.2

چکیده

آلومینیوم و آلیاژهای آن پس از آهن بالاترین مصرف را در اکثر صنایع به خود اختصاص دادهاند. این آلیاژها نسبت به خوردگی و سایش مقاوم نیستند. یکی از روش های متداول برای
محافظت فلزات در برابر خوردگی و سایش های نرم، ایجاد پوشش های سرامیکی است. دراین تحقیق از روش سل/ ژل برای تهیه پوشش سرامیکی با نسبت های متفاوتی از آلومینا و
زیرکونیا بهره گرفته شد. در نهایت، پوشش ها پس از اعمال بر روی آلومینیوم در دماهای مختلف تحتعملیات حرارتی قرار گرفت. پوشش های حاصل با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی و قطبشتافلی بررسی شدند. نتایج آزمایش های خوردگی حاکی از افزایش مقاومت به خوردگی نمونه هایی بود که در دمای کمتر عملیات حرارتی شده و حاوی میزان بیشتری زیرکونیا هستند

کلیدواژه‌ها


1. K. lzumi, N.Minami, Y.Uchida, “Sol-Gel-drived coatings on steel sheets”, Journal of Key Engineering Materials, Volume 150,1998, PP:77-88
 
2. M.Sheffer, A.Groysman, D.Mandler, “Electrdeposition of sol-gel films on Al for corrosion protection” , Journal of Corrosion Science, Volume 45, 2003, PP:2893-2904
 
3.D.Wang, G.P.Bierwagen, “Reviw: Sol-gel coatings on metals for corrosion protection”, Journal of Organic  Coatings, Volume 64, 2009, PP:327-338
 
4. J.R.Gavies , “Corrosion of Aluminum and Aluminum Alloys”,ASM, 1999, PP:179-189
 
5. M.L.Zheludkevich, I.Miranda salvadob, M.G.S.Ferreiraac, “Sol-gel coatings for corrosion protection of metals”, Journal of  Materials Chemistry, Volume 15, 2005, PP:5099-5111
 
6. X.F. Yang, D.E. Tallman, V.J. Gelling, G.P. Bierwagen, L.S. Kasten, J. Berg, “Use of a sol–gel conversion coating for aluminum corrosion protection” , Journal of  Original Research Article Surface and Coatings Technology, Volume 140, 2001, PP: 44-50
 
7. K.Kobayashi, H.Kuwajima,T.Masaki, “PHase change and mechanical properties of ZrO2-Y2O3 soli electrolyte after ageing”, Journal of Solid State Ionics, Volume 3, 1981,PP: 489-493
 
8. M. Guglielmi , at all “ Sol-gel coating on metals”, Journal of Hournal of Science And Technologt, Volume 8 , 1997, PP:443-449
 
9. F.Perdomo, P.D.Lima, M.A.Agerter, “Sol-gel deposition of ZrO2 films in air and in oxygen free atmospHeres for chemical protection of 304 stainless steel. A comparative corrosion study”, Journal of Sol-gel Science And Technology, Volume 15,1999,PP:87-91
 
10.L.Fedrizzi,F.J.Rodriguez, at all, “The use of electrochemical techniques to study the corrosion behavioure of organic coatings on steel prepreated with sol-gel zirconia films”, Journal of Electrochemica Acta, Volume 46,2001,PP:3715-3724
 
11. J.G.Li.X.Sun, “Synthesis and sintering behavior of a nanocrystalline α-alumina powder”, Journal of  Acta Materials, Volume 48, 2000, PP: 3103-3112
 
12. C.J.Brinker, G.W.Scherer, “sol-gel science: the physics and chemistry of sol-gel p rocessing” , Harcourt brace Jovanovich (Academic press, jnc), Boston, 1990
 
13. D.Wang, G.P.Bierwagen, “Reviw: Sol-gel coatings on metals for corrosion protection”, organic  coatings, 64,2009, PP:327-338