تثبیت ویسکوزیته نانوکامپوزیت پلاستیزل PVC در عایق زیر بدنه خودرو، بر پایه (E-PVC/Closite30B/ZnO ) در انبارداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یادگار امام(ره)، تهران، ایران

2 دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیر کبیر، تهران، ایران

AMNC.2017.5.19.6

چکیده

در این پروژه تثبیت ویسکوزیته نانو کامپوزیت پلاستیزل عایق زیر بدنه خودرو حاوی (1%، 3%و 5%) کلوزیت 30B در حضور ZnO فرمولبندی و با نمونه شاهد مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفت. مهاجرت DOP به سطح آمیزه قبل از پخت در حین انبارداری نمونه ها از طریق انکوباسیون به مدت 45 روز مورد آزمون قرار گرفت. بهترین شرایط با حداقل مهاجرت در نانو کامپوزیت حاوی 5% نانو رس بدست آمد. هدف دیگر، بهبود مقاومت حرارتی نمونه ها حین انبارداری در شرایط کاملا یکسان پخت، روی پنل فولادی ED در کوره 200 درجه به مدت یک ساعت گردید. حداقل تخریب پلیمری در نمونه حاوی 5% نانو رس اتفاق افتاد. ویژگی های سطح در نمونه ها از طریق تصویر میکروسکوپ الکترونی پس از 6 ماه انبارداری و سپس پخت و نیز از طریق آنالیز پراش اشعه ایکس برای نمونه های نانو کامپوزیتی فوق مقایسه آنها با کلوزیت خالص انجام شد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Joanna pagacz; Krzysztof pie chowski, Dsc with stochastic at glass transition of PVC/MMT nano composites; J.Them. Anal. Calorim(2013) 111:1571-1575 Zheng X, Gilbert M. An investigation into the thermal stability ofPVC/montmorillonite
composites. J Vinyl Addit Technol. 2011;17:77–84.
[2] Dimitry OIH, Sayed WM, Mazroua AM, Saad ALG. Poly(vinylchloride)/nanoclay nanocomposites— electrical and mechanicalproperties. Polimery. 2009;54(1):8–14.
[3] Rodolfo A Jr, Innocentini Mei LH. Poly(vinyl chloride)/metallicoxides/organically modified montmorillonite100nm nanocomposites:fire and smoke behavior. J Appl Polym Sci. 2010;116:946–58.
[4] Madaleno L, Schjrˇdt-Thomsen J, Cruz Pinto J. Morphology,thermal and mechanical properties of PVC/MMT nanocompositesprepared by solution blending and solution blending ? meltcompounding. Compos Sci Technol. 2010;70:804–14
[5] Sterky K, Hjertberg T, Jacobsen H. Effect of montmorillonitetreatment on the thermal stability of poly(vinyl chloride) nanocomposites. Polym Degrad Stab. 2009;94:1564–70
[6] Peprnicek T, Duchet J, Kovarova L, Malac J, Gerard JF, SimonikJ. Poly(vinyl chloride)/ clay nanocomposites: X-ray diffraction,thermal and rheological behavior. Polym Degrad Stab. 2006;91:1855–60..
[7] Kiersnowski A, Trelin´ska-Wlaz´lak M, Gazin´ska M, Pigłowski J.X-ray scattering and calorimetric studies of organoclays obtainedby ion-exchange. Polimery.2011;56(9):671–5
[8] Mansoori Y. Arghia s.v. et al Free radical grafting of polyacry- montmorilonite, European Polymer Journal 46 (2010) 1844-1853
[9] Hassane B., Carole l. et al ., Rheology and gellation kinetics of PVC plastisols., Rheol. Acta. (2007) 46: 825-838.
[10] Yeh.J.M , Huang.H.Y, et al Siloxane- modified epoxy resin- clay nanocomposite coating dispersion approach , Surf. Coat. Technol, 200(2006), 2753-2763
[11] Bagherzadeh, M.R; Mahdavi, F., Preparation of epoxy-clay nanocomposite and investigation on its anti-corrosive behavior in epoxy coating. Pro. Org. Coat. 60(2007),117-120.