پوشش دهی نانو ذرات هیدروکسی آپاتیت بر روی زیرلایه آلیاژتیتانیوم به روش پلاسما اسپری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، پژوهشکده فناوریهای نو، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

AMNC.2017.5.20.1

چکیده

در این پژوهش ذرات پودری هیدروکسی آپاتیت بر روی زیرلایه آلیاژ تیتانیوم پوشش داده شد. روش پلاسما اسپری به علت ایجاد پوشش با خواص مکانیکی مناسب، کاربرد آسان و هزینه پایی نتر، روش تجاری پوشش دهی هیدروکسی آپاتیت بر روی زیرلایه فلزی کاشتنی است. مشکل پوشش هیدروکسی آپاتیت تهیه شده به روش پلاسما اسپری، تجزیه هیدروکسی آپاتیت، تشکیل سایر فازهای کلسیم فسفاتی، چسبندگی ضعیف به زیر لایه و ایجاد میکرو ترک در پوشش به علت تن شهای پسماند ناشی از دمای بالای فرایند است. به منظور بهبود خواص هیدروکسی آپاتیت، آلیاژ تیتانیوم پیش گرم شده و سپس پوشش هیدروکسی آپاتیت بر روی آن اعمال شد. نتایج نشان داد با پیش گرم کردن زیرلایه تن شهای پسماند در فصل مشترک کاهش یافت و چسبندگی نیز بهبود یافت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Saber-Samandari S, Gross K. Nanoindentation on the surface of thermally sprayed coatings. Surface and Coatings Technology 2009;203:3516-20.
[2] Saber-Samandari S, Gross K. Nanoindentation reveals mechanical properties within thermally sprayed hydroxyapatite coatings. Surface and Coatings Technology 2009;203:1660-4.
[3] Gross K, Saber-Samandari S. Revealing mechanical properties of a suspension plasma sprayed coating with nanoindentation. Surface and Coatings Technology 2009;203:2995-9.
[4] Gross K, Saber-Samandari S, Heeman K. Evaluation of commercial implants with nanoindentation defines future development needs for hydroxyapatite coatings. Journal of Biomedical Materials Research Part B: Applied Biomaterials 2010;93:1-8.
[5] Saber-Samandari S, Gross K. Amorphous calcium phosphate offers improved crack resistance A design feature from nature. Acta Biomaterialia 2011;7:4235-41.