سنتز و خصوصیت سنجی نانوکامپوزیت MWCNT/PEG/CD به عنوان حامل انتقال پیوسته داروی آسیکلوویر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه شیمی کاربردی، دانشکده نفت و گاز، دانشگاه یاسوج، گچساران، ایران.

2 گروه شیمی دارویی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایران.

3 گروه شیمی، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی 19395 - 3697 ، تهران، ایران.

4 گروه شیمی واحد گچساران، دانشگاه آزاد اسلامی، گچساران، ایران.

AMNC.2017.5.20.3

چکیده

سنتز کمپلکس درهم جای نانولوله کربنی چند دیواره/ پلی اتیلن گلیکول و بتا سیکلودکسترین (MWCNT/PEG@β-CD ) به عنوان نانو بستر برای بارگذاری و انتقال داروی آسیکیلوویر توضیح داده شده است. نانو لوله های کربنی عاملدار( MWCNT/PEG, MWCNT-COOH,  MWCNT/PEG@CD) با استفاده از طیف سنجیFTIRو HNMR , میکروسکوپ الکترونی و DSC برای دستیابی به بینش مناسب ساختار، مورفولوژی و ترکیب شیمیایی مشخصه یابی شدند. در این کار، توانایی اتصال دارو به نانوحامل برایAcy
به وسیله آزمایش های DSC و UV-vis اثبات شده است. مطالعات رهایش، یک انتقال پیوسته برای Acy بدون اثر ابتدایی شدید نشان داد که تایید کننده یک برهمکنش قوی دارو با سایتهای نانوذرات می باشد. درنهایت، اثبات شد که نانوحامل MWCNT/PEG@CDs قادر به اتصال و رهایش پیوسته ی داروی Acy در شرایط فیزیولوژیکی می باشد. در توافق با این یافته ها، هیبریدMWCNT/PEG@CDs به عنوان یک نانولوله ی زیست سازگار و زیست در دسترس برای بارگیری انواع داروها می تواند پیشنهاد گردد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] SUI, K., GAO, S., WU, W., “Injectable Supramolecular Hybrid Hydrogels Formed by MWNT-grafted-Poly(ethylene glycol) and a-Cyclodextrin”, Journal of Polymer Science: Part A: Polymer Chemistry, 2010, 48, 3145–3151.
[2] Iannazzo, D., Mazzaglia, A., “Cyclodextrin-grafted on multiwalled carbon nanotubes as versatile nanoplatform for entrapment of guanine-based drugs”, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 2014, 123, 264-270.
[3] Thimma, R. T., Dajan, J., Horst, A., “Pseudopolyrotaxane Formation in the Synthesis of Cyclodextrin Polymers: Effects on Drug Delivery, Mechanics, and Cell Compatibility”, Bioconjugate Chem., 2017, 28 (4), 1048–1058.
[4] Liao, P., Senyang, L., Anchao, F., Jinying, Y., “Polymeric Nanocarriers Based on Cyclodextrins for Drug Delivery: Host–Guest Interaction as Stimuli Responsive Linker”, Mol. Pharmaceutics, 2017, 14 (8), 2475–2486.
[5] Loftsson, T., Stefánsson, E., “Cyclodextrins and topical drug delivery to the anterior and posterior segments of the eye”, International Journal of Pharmaceutics, 2017, 531 (2), 413-423.
[6] Harada, A., Nishiyama, T., Kawaguchi, Y., Okada, M., Kamachi, M., “Preparation and Characterization of Inclusion Complexes of Aliphatic Polyesters with Cyclodextrins”, Macromolecules, 1997, 30, 7115–7118.
[7] Harada, A., Okada, M., Kamachi, M., “Complex formation between poly(oxytrimethylene) and cyclodextrins“, Acta Polym.,1995, 46, 453–457.
[8] Harada, A., Li, J., Kamachi, M., “Preparation and properties of inclusion complexes of polyethylene glycol with alpha-cyclodextrin” Macromolecules, 1993, 26, 5698–5703.
[9] Zhao, S. P., Zhang, L. M., Ma, D., “Supramolecular Hydrogels Induced Rapidly by Inclusion Complexation of Poly(ε-caprolactone)−Poly(Ethylene Glycol)−Poly(ε-caprolactone) Block Copolymers with α-Cyclodextrin in Aqueous Solutions”, J. Phys. Chem. B., 2006, 110, 12225–12229.
[10] Jain,K. K., “Advances in use of functionalized carbon nanotubes for drug design and discovery”, Exp. Opin. Drug Discov., 2012, 7,1029–1037.
[11] Iannazzo, D., Piperno, A., Pistone, A., Grassi, G., “Recent advances in carbon nanotubes as delivery systems for anticancer drugs”, Curr. Med. Chem., 2013, 20, 1333–1354.
[12] Wang, Y., Yang, S.-T., Wang, Y., Liu, Y., Wang, H., “Adsorption and desorption of doxorubicin on oxidized carbon nanotubes” Colloids Surf. B., 2012, 97, 62–69.
[13] Mendes, R.G., Bachmatiuk, A., Büchner, B., Cuniberti, G., Rümmeli, M.H., “Carbon nanostructures as multi-functional drug delivery platforms”, J. Mater. Chem., 2013, B1, 401–428.
[14] Marchesan, S., Prato, M., “Nanomaterials for (Nano) medicine”, ACS Med. Chem. Lett., 2013, 4, 147–149.
[15] Lacerda, L., Russier, J., Pastorin, G., Herrero, M. A., Venturelli, E., Dumortier, E., “Translocation mechanisms of chemically functionalised carbon nanotubes across plasma membranes”, Biomaterials, 2012, 33, 3334–3343.
[16] Camarena, J. P., Espinoza-Gómez, H., Somanathan, R., Tiznado, H., Vélez-López, E., Romero-Rivera, R., Martinez-Lopez, M. A., “Molecular assembly of multi-wall carbon nanotubes with amino crown ether: Synthesis and characterization”, J. Nanosci. Nanotechnol., 2011, 11, 5539–5545.
[17] Parra, E. J., Rius, F. X., Blondeau, P. A., “A potassium sensor based on non-covalent functionalization of multi-walled carbon nanotubes”, Analyst, 2013, 138, 2698–2703.
[18] A.D. Martin, R.A. Boulos, L.J. Hubble, K.J. Hartlieb, C.L. Raston, Chem. Commun.47 (2011) 7353–7355.
[19] P. Liang, H.Y. Zhang, Z.L. Yu, Y. Liu, J. Org. Chem., 2008, 73, 2163–2168.
[20] Ogoshi, T., Takashima, Y., Yamaguchi, H., Harada, A., “Chemically-responsive sol− gel transition of supramolecular single-walled carbon nanotubes (SWNTs) hydrogel made by hybrids of SWNTs and cyclodextrins”, J. Am. Chem. Soc., 2007, 129, 4878–4879.
[21] Leger, B., Menuel, S., Landy, D., Blach, J.F., Monflier, E., Ponchel, A., “Noncovalent functionalization of multiwall carbon nanotubes by methylated-β-cyclodextrins modified by a triazole group”, Chem. Commun., 2012, 46, 7382–7384.
[22] Zhang, W., Chen, M., Gong, X., Diao, G., “Universal water-soluble cyclodextrin polymer–carbon nanomaterials with supramolecular recognition” Carbon, 2013, 61, 154–163.
[23] Lembo, D., Swaminathan, S., Donalisio, M., Civra, A., Pastero, L., Aquilano, D., Vavia, P., Trotta, F., Cavalli, R., “Encapsulation of Acyclovir in new carboxylated cyclodextrin-based nanosponges improves the agent's antiviral efficacy”, Int. J. Pharm., 2013, 443, 262–272.
[24] Ahmadi Azqhandi, M. H., Farahani, B. V., Dehghani, N., “Encapsulation of methotrexate and cyclophosphamide in interpolymer complexes formed between poly acrylic acid and poly ethylene glycol on multi-walled carbon nanotubes as drug delivery systems”