افزایش آبدوستی لایه ی نانولیفی الکتروریسی شده پلی لاکتیک گلایکولیک اسید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی نساجی، پژوهشکده مواد و فناور یهای پیشرفته در نساجی، تهران

2 دانشکده فناور یهای نوین پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده فناوری های نوین پزشکی

AMNC.2017.5.20.4

چکیده

در این تحقیق از فنآوری پلاسما برای بهبود آبدوستی داربستهای نانولیفی پلی لاکتیک گلایکولیک اسید استفاده شد. علاوه بر استفاده از روش اصلاح پلاسما از اصلاح ساختاری نمونه ها نیز جهت بهبود آبدوستی این داربس تها استفاده گردید. به این ترتیب داربست های ساده الکتروریسی شده، از نظر میزان آبدوستی، با دو گروه داربست اصلاح شده فوق تحت مقایسه قرار گرفتند. الیاف در داربست های ساده بطور تصادفی و با سرعت پا یین جمع کننده در فرایند الکتروریسی تولید شدند و جهت انجام اصلاح ساختاری نمونه ها از سرعت بالای جمع کننده استفاده شد. برای تولید محلول الکتروریسی از کلروفرم و مخلوط کلروفرم/ دی متیل فرم آمید استفاده شد. نتایج نشان داد که زاویه تماس آب نمونه های اصلاح شده، به دو روش ساختاری و پلاسما، کاهش مطلوبی داشته و این نمونه ها آبدوستی بهتری در مقایسه با نمونه های خام و اصلاح نشده از خود نشان دادند. در مقایسه طیف ATR-FTIR نمونه ها مشاهده شد که گرو ههای وC-O و C-O در نمونه های اصلاح شده با پلاسما نسبت به نمونه های خام افزایش یافته است. این امر میتواند دلیل بهبود آبدوستی داربست باشد. همچنین، افزایش کینواختی و آرایش یافتگی الیاف در نمونه های اصلاح ساختاری شده توسط افزایش سرعت جمع کننده باعث بهبود آبدوستی نانوالیاف شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] زمانی، ف.، "مهندسی مشخصه‌های ساختمانی داربست نانو الیاف PLGA جهت کشت سلول عصبی"، رساله‌ی دکتری، دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 1391.
[2] Ryu, G. H., Yang, W. S., Roh, H. W., Lee, I. S., Kim, J. K., Lee, D. H., Park, B. J., Lee, M. S. and Park, J. C., "Plasma surface modification of poly (d,l-lactic-co-glycolic acid) (65/35) film for tissue engineering", Surface & Coatings Technology 193 60– 64, 2005.
[3] قاسمی مبارکه، ل.، "ساخت داربست‌های نانوالیاف جهت مهندسی بافت سلول‌های عصبی"، رساله‌ی دکتری، دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی اصفهان، 1388.‌
[4] Solouk, A., Brian, G. C., Mirzadeh, H. and Seifalian, M. A., "Application of Plasma Surface Modification Techniques to Improve Hemocompatibility of Vascular Grafts: A Review ", Published online in Wiley Online Library, 58(5), 311-327, 2011.
 [5] خوشدل، ن.، "نیتروژن-کربن دهی پلاسمایی توسط توری فعال"، سمینار کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی معدن متالوژی و نفت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 1385.
[6] Morent, R., Nathalie, D. G., Tim, D., Peter, D. and Christophe, L., "Plasma Surface Modification of Biodegradable Polymers: A Review", Plasma Process. Polym, 2011, 8, 171–190.
[7] Wan, Y and Qu, X., "Characterization of Surface Property of Poly(lactide-co-glycolide) after Oxygen Plasma Treatment", Biomaterials, 2004, 25, 4777–4783.
[8] Huang, F. L., Wang, Q. Q., Wei, Q. F, Gao, W. D., Shou, H. Y. and Jiang, S. D., "Dynamic wettability and contact angles of poly(vinylidene fluoride)nanofiber membranes grafted with acrylic acid", DOI:10.3144/expresspolymlett.,69, 2010.
[9] Desai, T. A., "Micro and Nanoscale Structures for Tissue Engineering Constructs", Medical Engineering & physics, Vol. 22, pp. 595-606, 2000.
[10] Sill, T. J. and Recum, H. A. V., "Electrospinning: Applications in Drug Delivery and Tissue Engineering", Biomaterials, Vol. 29(13), 1989-2006, 2008.
[11] Ramakrishna, S., Fujihara, K., Teo, W. E., Lim, T. C. and Ma, Z., "An Introduction to Electrospinning and Nanofibers", World scientific publishing Singapore, 2005.
[12] دونالد، پ.، گری، ل.، جورج، ک. و برهمن، م.، "نگرشی بر طیف سنجی"، انتشارات علمی و فنی، تهران، ویرایش اول، 1372.