اثر عاملیت رزین اکریلیک برچسبندگی لاک اعمال شده بر سطح پلی الفین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات فارس، شیراز

2 پژوهشکده رنگ و پلیمر، دانشگاه صنعتی امیر کبیر، تهران

AMNC.2017.5.18.4

چکیده

نقصان چسبندگی پوش شهای آلی بر روی زیرآیند های پلاستیکی ناشی از پایین بودن انرژی سطحی این سطوح می باشد. به منظور بهبود چسبندگی یا باید انرژی سطحی زیرآیند را افزایش داد و یا با تغییراتی در ساختار پوشش، سطح نیرو های جاذبه را ارتقاء بخشید. در این پژوهش، با طراحی و ساخت چند پلیمر آکریلیکی با گروههای عاملی متفاوت و بررسی میزان عملکرد آن ها، موضوع چسبندگی را بررسی کرده ایم. بخش ترموپلاست رزین های تهیه شده از مونومرهای متیل متاکریلات و بوتیل متا کریلات و مونومرهای عامل دار انتخاب شده شامل آکریل آمید، اسید اکریلیک و ۲ هیدروکسی اتیل متاکریلات می باشند. پس از تهیه رزین ها، ویژگ یهای فیزیکی، شیمیایی و مکانیکی آنها مانند گرانروی، درصد مواد جامد و ... اندازه گیری شد. سپس پلیمر های ساخته شده بر سطح پلاستیک پلی پروپیلن اعمال شدند و خواص فیزیکی و شیمیایی سطح مورد بررسی قرار گرفتند. چسبندگی پوش شهای اعمال شده با روش کراس کات و عملکرد مکانیکی سطح نیز با آزمون خراش ارزیابی شد. علاوه بر آن نتایج پژوهش نشان داد که با بهینه سازی ترکیب آستر، خواص سطحی پلاستیک پوشش یافته به مقدار زیادی بهبود می یابد و براین اساس می توانند به عنوان آسترهای موثر برسطح پلاستیک ها به کار روند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] M. Biron, “Outline of the Actual Situation of Plastics Compared to Conventional Materials,” in Thermosets and Composites, Elsevier, 2014, pp. 1–24.
[2] Y. Nakayama, “Development of novel aqueous coatings which meet the requirements of ecologyconscious
society: novel cross-linking system based on the carbonyl–hydrazide reaction and its applications,”
Progress in Organic Coatings, vol. 51, no. 4, pp. 280–299, Dec. 2004.
[3] M. Barletta, S. Vesco, M. Puopolo, and V. Tagliaferri, “High performance composite coatings on [5] plastics: UV-curable cycloaliphatic epoxy resins reinforced by graphene or graphene derivatives,” Surface and Coatings Technology, vol. 272, pp. 322–336, Jun. 2015.
[4] S. I. Abdullah and M. N. M. Ansari, “Mechanical properties of graphene oxide (GO)/epoxy composites,” HBRC Journal, vol. 11, no. 2, pp. 151–156, Aug. 2015.
[5] M. de la P. Miguel and J. Pablo Tomba, “A comparison of different approaches for depth profiling of films and coatings by confocal Raman microscopy,” Progress in Organic Coatings, vol. 74, no. 1, pp. 43– 49, May 2012.
[6] C. E. Corcione and M. Frigione, “UV-cured polymer- boehmite nanocomposite as protective coating for wood elements,” Progress in Organic Coatings, vol. 74, no. 4, pp. 781–787, Aug. 2012.
[7] K.-H. Nam, K. Seo, J. Seo, S. B. Khan, and H. Han, “Ultraviolet-curable polyurethane acrylate nanocomposite coatings based on surface-modified calcium carbonate,” Progress in Organic Coatings, vol. 85, pp. 22–30, Aug. 2015.
[8] M. L. Picchio, M. C. G. Passeggi, M. J. Barandiaran, L. M. Gugliotta, and R. J. Minari, “Waterborne  acrylic–casein latexes as eco-friendly binders for coatings,” Progress in Organic Coatings, vol. 88, pp. 8–16, Nov. 2015.
[9] S. M. Mirabedini, I. Dutil, L. Gauquelin, N. Yan, and R. R. Farnood, “Preparation of self-healing acrylic latex coatings using novel oil-filled ethyl cellulose microcapsules,” Progress in Organic Coatings, vol. 85, pp. 168–177, Aug. 2015.
[10] N. T. H. Coyard, Peter K. T. Oldring, P. Deligny, SITA Technology Limited, Resins for Surface Coatings: Acrylics & epoxies. Wiley, 2001.
[11] H. Warson, “Surface coatings, raw materials and their usage, vol. 1. Edited by the Surface Coatings Association of Australia.,” Polymer International, vol. 34, no. 4, pp. 453–453, Aug. 1994.
[12] IHS, Chemical Economics Handbook Acrylic Surface Coatings. IHS, 2013.
[13] J. A. Brydson, “Acrylic Plastics,” in Plastics Materials, Elsevier, 1999, pp. 398–424.
[14] M. L. Nobel, S. J. Picken, and E. Mendes, “Waterborne nanocomposite resins for automotive coating applications,” Progress in Organic Coatings, vol. 58, no. 2–3, pp. 96–104, Feb. 2007.
[15] Q. Guan, H. Wang, B. Chai, and W. Li, “Modification with boehmite-derived alumina nanoparticles enhances mechanical properties of resin,” RSC Adv., vol. 5, no. 65, pp. 52710–52717, 2015.
[16] A. Vatansever, T. Y. Inan, H. Dogan, and A. Sirkecioglu, “Synthesis of poly(butyl acrylate-comethyl methacrylate)/montmorillonite waterborne nanocomposite via semibatch emulsion polymerization,” Journal of Applied Polymer Science, vol. 132, no. 32, p. n/a–n/a, Aug. 2015.
[17] Fatemeh Rahimi Ghahroudi, “Study and optimization of polyacrylic primer adhesion on polyolefin surface,” Islamic Azad University, Fars Branch, Faculty of Science, 2015.
[18] N. Nakayama and T. Hayashi, “Synthesis of novel UV-curable difunctional thiourethane methacrylate and studies on organic–inorganic nanocomposite hard coatings for high refractive index plastic lenses,” Progress in Organic Coatings, vol. 62, no. 3, pp. 274–284, May 2008.