ساخت و بررسی خواص نورتابی نانوکریستالهای نقاط کوانتومی سولفید سرب پوششدهی شده با ژلاتین برای کاربردهای پزشکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه بیومواد، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 گروه سرامیک، پژوهشگاه مواد و انرژی، کرج

/amnc.2012.1.4.1

چکیده

در تحقیق پیش رو نانوذرات نقاط کوانتومی سولفید سرب به کمک ژلاتین به عنوان پلیمری
زیستسازگار و توسط روشی دو مرحلهای و فرایند محلولی پوشش داده شده و سپس به
کمک گلوتارآلدهید، اتصال عرضی یافتند. سپس تأثیرات اعمال این پوشش بر خواص نورتابی
نانوکریستالهای سولفید سرب توسط آزمونهای نورتابی ( ،)PLطیفسنجی مادون قرمز،
پراش اشعه ایکس، میکروسکوپ الکترونی و آنالیز حرارتی مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج حاصل از انجام
آنالیز حرارتی بیانگر انجام موفقیتآمیز فرایند پوششدهی و حضور زنجیرههای ژلاتینی بود. همچنین
خواص نورتابی نانوذرات توسط دستگاه طیفسنجی فلورسانس نشانگر آن است که نانوکریستالهای
سولفید سرب بدون پوشش و با پوشش هر دو دارای یک نوار انتشار مشابه در 655 nmهستند نشانگر
عدم تغییر اندازه ذرات بعد از اعمال پوشش است. در آخر باید خاطر نشان کرد که شدت نوارهای جذب و
نشر برای نمونه با پوشش نسبت به نمونه بدون پوشش، کاهش داشته که این پدیده، بیانگر این واقعیت
است که پوشش پلیمری اعمال شده آسیب چندانی به خواص نوری نمونه ها وارد نکرده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات