تهیه و شناسایی چندپارش های سیلوکسانی دارای عاملیت های وینیل و متاکریلات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه پژوهشی پوشش های سطح و خوردگی، موسسه ی پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش، تهران

2 قطب علمی رنگ، موسسه ی پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش، تهران

3 گروه پژوهشی رزین و افزودنیها، موسسه ی پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش، تهران

AMNC.2014.3.9.2

چکیده

در این مطالعه، پیش ساز های غیرآلی تترااتوکسی سیلان(TEOS) ، وینیل تری متوکسی سیلان (VTMS) و 3-متاکریلوکسی پروپیل تری متوکسی سیلان(MPS) با استفاده از فرآیند سل-ژل و با هدف استفاده در پوشش های هیبریدی بسپارش شدند. الیگومرهای حاصل توسط آنالیزهای طیف سنجی مادون قرمز و رزونانس مغناطیس هسته ای اتم سیلیسیوم و هیدروژن به دقت شناسایی شدند.به علاوه با استفاده از کمی کردن طیف های رزونانس مغناطیس، میزان پیشرفت واکنش ها محاسبه شد و اثر ساختار پیش سازها بر درجه ی تراکم واکنش های سل-ژل بررسی گردید.نتایج نشان داد که پیش ساز تترااتوکسی سیلان که عاملیت الکوکساید بیشتری در ساختار خود دارد، بیشترین پیشرفت واکنش را در مقایسه با الیگومرهای دیگر داشته است.در مقایسه ی وینیل تری متوکسی سیلان و 3-متکریلوکسی پروپیل تری متوکسی سیلان، نتایج نشان داد که عامل ممانعت فضایی مهمترین عامل تعیین کننده ی سرعت و میزان پیشرفت واکنش ها بوده است و به کارگیری هم زمان دو پیش ساز VTMS و MPS باعث بالاتر رفتن درصد تراکم نهایی در الیگومر سه تایی می گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات