ارزیابی خواص ضدخوردگی الکتروپوشش های کاتدی نازک در طول قرارگیری در محفظه ی مه نمکی به روش طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران

2 گروه پژوهشی پوشش های سطح و خوردگی،موسسه ی پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش، تهران

3 قطب علمی رنگ، موسسه ی پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش، تهران

AMNC.2014.3.9.3

چکیده

الکترو پوشش های کاتدی پخت شده در شرایط مختلف ( 150 درجه سانتی گراد و مدت زمان 15 دقیقه) ،( 160 درجه سانتی گراد و مدت زمان 20 دقیقه) و ( 185 درجه سانتی گراد و مدت زمان 35دقیقه) و به ضخامت فیلم خشک 12 میکرون مورد آزمون قرار گرفتند. از آزمون طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی به صورت ترکیبی با آزمون مه نمکی برای بررسی خواص ضد خوردگی الکتروپوشش ها استفاده شد. نمونه ها در دوره های زمانی مختلف در محفظه ی مه نمکی قرار گرفته و سپس در هر مرحله جهت بررسی تغییرات کمی صورت گرفته در خواص ضد خوردگی آز آنها آزمون EIS به عمل آمد.نتایج نشان داد که در زمان های طولانی قرار گیری الکترو پوشش ها در محفظه مه نمکی (48 تا 192ساعت ) مقاومت پلاریزاسیون الکترو پوشش های پخت شده در دمای 160 درجه سانتی گراد 1000 برابر بیش از الکتروپوشش پخت شده در دمای 150 درجه سانتی گراد است. این بدلیل شکل گیری ناقص شبکه پلیمری در دمای پایین (150 درجه سلسیوس) می باشد. همچنین میزان جذب آب سامانه ی پخت شده در دماهای غیر معمول (150 یا 185درجه سلسیوس) حدود سه برابر جذب آب سامانه ی پخت شده در دمای معمول (160 درجه سلسیوس) می باشد. این پدیده به تشکیل ساختار متخلخل پوشش در دمای بالا نسبت داده می شود.

کلیدواژه‌ها