سنتز و شناسایی کوپلیمر هیبریدی آکریلیک پلی سیلوکسان-سیلیکا به عنوان هم تراز کننده در پوشش های پودری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی آلی، دانشگاه پیام نور تهران،تهران

2 گروه پژوهشی رزین و افزودنی ها، موسسه ی پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش، تهران

چکیده

در این تحقیق، کوپلیمر های هیبریدی  آکریلیک پلی سیلوکسان-سیلیکا به عنوان هم تراز کننده در پوشش های پودری سنتز شد. در ابتدا ماکرومونومر متاکریلاتی از واکنش پلی دی متیل سیلوکسان با گروه های هیدروکسیل انتهایی، تترا اتیل ارتو سیلیکات و تری متوکسی سیلیل پروپیل متاکریلات به روش سل-ژل سنتز شد. در مرحله بعد کوپلیمر هیبریدی آکریلیک پلی سیلوکسان-سلیکا توسط پلیمریزاسیون رادیکالی ماکرومونومر متاکریلاتی با 2-اتیل هگزیل آکریلات سنتز شد. از FTIR برای شناسایی همتراز کننده  استفاده شد. الگوی XRD و تصاویر SEM حضور ذرات سیلیکای آمورف که حاوی پیوندهای سیلوکسانی هستند را در نمونه تایید کردند. از AFM برای توپوگرافی سطح پوشش ها استفاده شد و تصاویر بدست آمده به خوبی همترازی و یکنواختی سطح پوشش های حاوی همتراز کننده نسبت به سطح پوشش بدون همتراز کننده را نشان دادند.آزمون براقیت و زبری نشان دادند که پوشش های حاوی همتراز کننده، براقیت بالاتر و زبری کمتری نسبت به پوشش بدون همتراز کننده دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات