بررسی رفتار جریانی و پایداری سوسپانسیون نانوکامپوزیتی پایه آلومینیوم و بازدهی فرآیند پوشش دهی بستر سیال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی،تهران

2 پژوهشکده رنگ و پلیمر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران

AMNC.2014.3.9.5

چکیده

در این تحقیق، سوسپانسیون های آبی نانو کامپوزیتی پایه ی آلومینیوم حاوی نانوذرات  آلومینا تهیه و اثر مقدار ونوع پیونده و نیز افزودنی نانو بر رفتار جریانی، پایداری سوسپانسیون و نیز بازدهی عملیات پوشش دهی بستر سیال دانه های پلیمری  و ضخامت پوشش مورد بررسی قرار گرفت. بررسی ها نشان داد، افزایش درصد پیونده از 1 تا 3 درصد و نیز افزودنی نانو ذرات، منجر به افزایش پایداری و گرانروی سوسپانسیون می گردد. در زمان های بالا عملیات پوشش دهی ، کاهش میزان بازدهی مشاهده گردید، بطوریکه افزایش زمان از 15 دقیقه به 20 دقیقه در سامانه ی حاوی 1.5% وزنی پیونده PVA، منجر به کاهش بازدهی عملیات از 52% به 49% و نیز کاهش نرخ افزایش ضخامت پوشش از حدود 48% به 21% گردید. به علاوه افزودن نانوذرات در این سامانه ، منجر به کاهش ضخامت پوشش از 427 به 396 میکرومتر گردید.سوسپانسیون حاوی 3% وزنی پیونده R-4410 بیشترین پایداری و نیز بازدهی عملیات پوشش حدود 60% را نشان داد 

کلیدواژه‌ها

موضوعات