لایه نشانی آمینوپروپیل تری اتوکسی سیلان بر روی آهن گالوانیزه جهت بهبود مقاومت به خوردگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی پلیمر، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز

2 گروه پوشش های سطح و خوردگی، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش، تهران

/2015.3.11.1

چکیده

در این تحقیق آمینوپروپیل تری اتوکسی سیلان (APTS) بر روی ورق گالوانیزه با و بدون اعمال جریان الکتریکی ترسیب شد. خواض ضد خوردگی لایه ترسیب شده توسط آزمون اسپکتروسکوپی امپدانس الکتروشیمایی (EIS) بررسی شد. برای آنالیز مواد تشکیل شده بر روی سطح ورق های گالوانیزه آزمون طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه (FTIE-RA)  انجام گرفت و نیز مورفولوژی فیلم ترسیب شده توسط آزمون میکروسکوپ الکترونی روبشی بررسی شد. نتایج نشان داد که مقاومت به خوردگی ورق گالوانیزه اصلاح شده با آمینوسیلان همراه با جریان الکتریکی در برخی ولتاژها بیشتر از مقاومت به خوردگی ورق گالوانیزه اصلاح شده با آمینوسیلان همراه بدون جریان الکتریکی است. همچنین آزمون FTIR نشان داد که در اعمال با جریان الکتریکی مقدار سیلان بیشتری روی سطح ترسیب میشود و نیز مورفولوژی فیلم ترسیب شده نشان داد که در پتانسیل بهینه جریان الکتریکی فیلم یکنواخت تر و متراکم تری را روی سطح ترسیب میکند.

کلیدواژه‌ها