رنگرزی پارچه ی پلی استر با استفاده از ترکیب سنتزی 4-آمینو-9-متوکسی پروپیل نفتالیمید-دندریمرPAMAM

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه پژوهشی مواد رنگزای آلی موسسه ی پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش، تهران

AMNC.2014.3.9.6

چکیده

در این تحقیق، ماده رنگرزی فلورسنتی 4-آمینو-9-متوکسی پروپیل نفتالیمید سنتز شد و سپس با استفاده از دندریمر پلی-آمیدوآمین نسل 0.5 اصلاح شد. مواد رنگرزی سنتز شده خالص سازی شدند و با استفاده از روش های آنالیز دستگاهی مثل FTIR, HNMR, DSCو UV-VIS مورد شناسایی قرار گرفتند.از مواد رنگرزی سنتز شده برای رنگرزی پارچه پلی استری استفاده شد و خواص رنگرزی و ثباتی آنها مورد ارزیابی قرار گرفت.نتایج اسپکتروفوتومتری کالاهای رنگرزی شده نشان داد که مواد رنگرزی سنتز شده از قابلیت رنگرزی قابل قبولی بر روی پارچه ی پلی استر برخوردار هستند و قادرند  آن را به رنگ زرد فلورسنتی مایل به سبز رنگرزی نمایند.نتایج نشان داد که اصلاح ماده رنگرزی با ترکیب دندریمر PAMAM نسل 0.5 باعث بهبود خصوصیات رنگرزی و ثباتی پارچه پلی استر می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات