تاثیر اصلاح شیمیایی سطح نانوذرات اکسید آهن بر مورفولوژی و خواص مکانیکی پوشش های پلی یورتان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ، تهران

2 گروه نانومواد و نانوپوشش، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ، تهران

3 گروه پوشش های سطح و خوردگی، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش، تهران

/2015.3.11.2

چکیده

در این مطالعه نانوذرات اکسید آهن توسط 3-آمینوپروپیل تری متوکسی سیلان (APTMS) با هدف ایجاد پراکنش مناسب در ماتریس پلی پورتانی اصلاح شده. طیف سنجی مادون قرمز (FTIR) و کدورت سنج برای بررسی میزان اتصال سیلان روی سطح نانوذرات استفاده شد. از مقادیر مختلفی از نانوذرات اکسید آهن اصلاح شده و اصلاح نشده برای تهیه نانوکامپوزیت های پلی یورتانی استفاده میشود. پراکنش نانوذرات در ماتریس پلیمری توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی (FE-SEM) مورد مطالعه قرار گرفت. از آزمون کشش و میکروسکوپ الکترونی روبشی به ترتیب برای خواص مکانیکی و رفتار شکست نانوکامپوزیت ها استفاده شد. نتایج به دست آمده از آزمون FTIR و کدورت سنج نشان داد که گروه های آلکوکسی سیلان به طور موفقیت آمیزی بر روی سطح نانوذرات متصل شدند. نتایج آزمون های کشش نشان داد که افزودن نانوذرات اکسید آهن اصلاح شده بع پوشش پلی یورتان بهبود استحکام کششی و انرژی در نقطه شکست را  باعث میگردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات