بررسی خصوصیات ساختاری و رفتار خوردگی پوشش های نانو کامپوزیتی آکریلیک/سیلیکا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مرمت اشیا ، دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز ،تهران

2 گروه رنگ، رزین و روکش های سطح، پژوهشکده فرآیند، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران ، تهران

AMNC.2014.3.9.7

چکیده

پوشش های آکریلیکی بر پایه ی پارالویید B72 از طریق افزودن نانو ذرات سیلیکا اصلاح شدند تا اینکه پوشش هایی شفاف و پایدار و در عین حال مقاوم به خوردگی الکتروشیمیایی حاصل شوند.ورق های فولاد CK60 به عنوان زیر لایه استفاده شدند.ریخت شناسی و سطح مقطع پوشش ها توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی بررسی شدند. توزیع اندازه ذرات در پوشش آکریلیکی با استفاده از تکنیک میکروسکوپ الکترونی عبوری مورد مطالعه قرار گرفت.میکروسکوپ بیروی اتمی نیز برای بررسی توپوگرافی و زبری سطح پوشش ها استفاده شد.اثر افزودن نانو ذرات سیلیکا بر روی رفتار خوردگی پوشش های آکریلیکی توسط آزمونهای پلاریزاسیون پتانسیوداینامیک، طیف نگاری امپدانس الکتروشیمیایی و پاشش نمک در محلول آبی شامل 3.5 درصد وزنی کلرید سدیم و در دمای محیط مورد ارزیابی قرار گرفت.مطالعات ریزساختاری نشان دادند که نانو ذرات SiO2 به صورت یکنواخت در زمینه پلیمری پخش شده اند.نتایج حاصل از آزمون های خوردگی نشان دادند که حضور نانوذرات در پوشش تاثیر به سزایی در حفاظت از خوردگی زمینه دارد و همگی مصدق این امر هستند که رزین آکریلیکی اصلاح شده با نانو ذرات سیلیکا در مقایسه با پوشش خالص مقاومت به خوردگی بهتری از خود نشان می دهد.این امر را اساسا می توان به افزایش چگالی پوشش و کاهش مسیرهای نفوذ عوامل خورنده به داخل پوشش در اثر حضور نانو ذرات سیلیکا نسبت داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات