بررسی تاثیر نانوذرات کاربید سلیسیم بر خواص پوشش های پلی یورتان اعمال شده بر زیر لایه فولاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، شاهین شهر، اصفهان

/2015.3.11.3

چکیده

در تحقیق حاضر نانوکامپوزیت ها با استفاده از ۱، ۲ و ۳ درصد وزنی نانو کاربید سیلیسیم در پوشش پلی یورتان با روش اختلاط محلولی تهیه و بر روی زیرلایه آماده سازی به روش سنباده زنی اعمال گردید. از ازمون پول آف (Pull- off ) جهت بررسی استحکام چسبندگی پوشش به زیرلایه استفاده شد. جهت بررسی خواص حفاظتی پوشش های
تولید شده، از آزمون پلاریزاسیون پتانسیو دینامیک استفاده گردید. مقاومت سایشی پوشش ها با استفاده از روش رول بر روی پلیت (Roller on plate) و جهت بررسی سطح سایش، مورفولوژی پوشش و پراکندگی نانوذرات از تصاویر میکروسکوپی الکترونی روبشی گسیل میدانی ( FE - SEM ) استفاده شد. آنالیز وزن سنجی حرارتی جهت بررسی پایداری حرارتی پوشش ها مورد استفاده قرار گرفت. نتایج آزمون ها نشان داد با حضور ۲ درصد وزنی از نانوذرات، چسبندگی37.7 درصد و مقاومت سایشی حدود ۴۲ درصد بهبود و دمای شروع تجزیه ۵۱ درصد افزایش یافت. همچنین چگالی جریان خوردگی فولاد ۳.۵ درصد و نرخ خوردگی ۱.۸ درصد نسبت به پلی یورتان خالص افزایش یافت. در نانوکامپوزیت حاوی ۳ درصد وزنی نانو کاربید سیلیسیم، خواص مکانیکی نسبت به ۲ درصد وزنی به دلیل تجمع ذرات کاهش نسبی پیدا کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات