سنتز میکرو کپسول های پلی یورتان پوسته -هسته ایزوفورن دی ایزوسیانات به عنوان عامل ترمیم کننده در پوشش های خود ترمیم شونده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه پژوهشی پوشش های مسلح و خوردگی، موسسه علوم و فناوری رنگ و پوشش، تهران

2 گروه پژوهشی مواد رنگزای آلی، موسسه علوم و فناوری رنگ و پوشش، تهران

3 گروه پژوهشی رزین و افزودنی های موسسه علوم و فناوری رنگ و پوشش، تهران

AMNC.2014.3.10.1

چکیده

در این کار تحقیقاتی، میکرو کپسول هایی با هسته ایزوفورن دی ایزوسیانات و پوسته پلی یورتانی جهت استفاده در پوششهای خودترمیم شونده تهیه شدند. میکروکپسول های سنتز شده
با استفاده از دستگاه گرماسنجی وزنی TGA و طیف سنجی مادون قرمز FTIR شناسایی شده و سه جزئی بودن محصول و حضور پیوندهای پلی یورتانی تشکیل شده مورد تایید قرار گرفته
است. همچنین با استفاده از دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشیSEM ذرات کروی صافی نیز با قطر ۱ / ۵ تا ۲ میکرون رویت شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات