کاربرد دندریمر پلی آمیدوآمین در اصلاح الیاف پلی آمید به منظور افزایش میزان رنگ پذیری آنها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر مرکز تحقیقات و توسعه اتکا، تهران

2 گروه پژوهشی مواد رنگزای آلی ، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ، تهران

3 دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران

AMNC.2014.3.10.3

چکیده

در این مقاله دندریمر پلی امیدو امین (نسل صفر، یک و دو) با بکارگیری مواد اولیه اتیلن دی آمین و متیل آکریلات به روش واگرا سنتز شده و پتانسیل آنها در اصلاح الیاف پلی آمید
را برای افزایش میزان رنگ پذیری مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور ابتدا دندریمرهای پلی امیدو ابلی آمیدو آمین با کلرید سیانوریک( 2،4،6- تری کلروتری آزین) ترکیب شده و ماده حاصل از طریق پیوند کووالانسی وارد ساختار الیاف پلی آمید شدند. بدین ترتیب تعداد گروههای آمینوی الیاف پلی امید افزایش یافت. برای اثبات این موضوع الیاف اصلاح شده، با ماده رنگزای اسیدی نارنجی ۲ با غلظتهای مختلف رنگرزی شده و خواص اسپکتروفتومتری کالاهای رنگرزی شده و پساب های حاصل از رنگرزی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج به وضوح نشان دادند که میزان رنگ پذیری الیاف پلی آمید اصلاح شده با نسل دوم دندریمر پلی آمیدو آمین به بیش از ۲۰ برابر افزایش یافته است.همچنین ثابت شد که میزان رمق کشی کالاهای اصلاح شده متاثر از شرایط واکنش اصلاح و شماره نسل دندریمر بوده و تا حدودی از غلظت ماده رنگزا مستقل است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات